Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego SilvaBeauty zwany dalej “Regulaminem” określa główne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Arkadiusz Marszałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Silva-BIS posiadająca NIP5781083057,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.silvabeauty.pl, w tym zasady zawierania Umowy sprzedaży, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

§ 1 Definicje

1 Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy nabytego Towaru 

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmą kurierską DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł

4. Hasło – oznacza ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych w wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych jako zabezpieczenie dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

5. Klient – jest to osoba fizyczna lub osoba prawna, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

6 Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji 

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Sprzedawca – Arkadiusz Marszałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Silva-BIS posiadająca NIP 5781083057

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

12. Strona internetowa – strona internetowa www.silvabeauty.pl

13. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej sklep, oferujący zawarcie umowy sprzedaży na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), 

14. Towar- produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, sprzedawane przez Sprzedawcę w ilości detalicznej. 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Nabycie Towarów w Sklepie Internetowym następuje pod warunkiem uprzedniej Rejestracji na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.03.4 lub wyższej, (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 4 Zawarcie Umowy sprzedaży i jej realizacja

1. Klient posiada możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 

a. dodanie do koszyka produktu; 

b. wybór rodzaju dostawy; 

c. wybór rodzaju płatności; 

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. 

2.2.Po wybraniu przez Klienta Towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

2.3.Towar zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Do kasy”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary, które znajdują się w koszyku.

2.4.Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

2.5.Po zalogowaniu  do Sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze Sklepu Internetowego.

2.6.Po wybraniu sposobu Dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

2.7.Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online – płatność kartą płatniczą (Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. Główna siedziba (dane do faktury): ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495.

2.8.Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.9.Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

2.10. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24), zamówienie nie jest uznawane za 

prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

2.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

2.12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

2.13. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. 

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. 

5. Zawarcie Umowy sprzedaży z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. 

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. 

7. Wysłanie Towaru następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. 

8. Zakupiony Towar jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

9. Informacje umieszczone na Stronie Internetowej sklepu  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.Umowa jest zawierana w języku polskim.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego są umieszczone zawsze obok danego Towaru i stanowią one ceny brutto. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Podane w Sklepie Internetowym Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O wszystkich kosztach związanych z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia. 

2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może wybrać następujące formy płatności: płatnością online – przelewem lub kartą płatniczą lub (w przypadku dostawy kurierem na wskazany adres) wybrać “płatność przy odbiorze”.

5.Płatność online realizowana jest przez zewnętrzny system płatności – PayU Główna siedziba (dane do faktury): ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa zamówienia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nastąpić może po uzgodnieniu warunków dostawy i zamówienia bezpośrednio ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@silvabeauty.pl

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego przy poszczególnych Towarach informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia danego Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach roboczych. Wysłanie przedmiotu umowy sprzedaży następuje w terminie określonym przy Towarze, przy czym dla zamówień złożonych z wielu Towarów wysyłka następuje w najdłuższym terminie z określonych . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji całego zamówienia.

5. Zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży wysyłane są do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia

6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.

7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. 

8. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta – jest on zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do siedziby Sprzedającego w wysokości odpowiadającej cenie jej dostawy do Klienta.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2.Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca może w takim przypadku odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. 

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy rzecz wadliwą na wyznaczony adres Sprzedawcy. 

6. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Arkadiusz Marszałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Silva-BIS posiadająca NIP 5781083057)

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji Towaru w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację zgłoszonej przez Konsumenta. 

8. W terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili otrzymania Towaru przez Konsumenta. 

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone w formie pisemnej winno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: – Arkadiusz Marszałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Silva-BIS posiadająca NIP 5781083057

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: LINK DO FORMULARZA. 

4. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi należności za poniesione przez niego koszty przesyłki najtańsze jakie były dostępne podczas dokonywania zakupu.. 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. W przypadku uznania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej za zasadne, Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie, jest Sprzedawca, tj.: – Arkadiusz Marszałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Silva-BIS ul. Młyńska 22 82-340 Tolkmicko

2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w Sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedawcę, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

3. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepu Internetowego mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy Klient wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie. 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia Konta Klienta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca wobec Konsumentów ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Klienta. .

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.